You are here

RDA FAQ – Gyakran feltett kérdések

Tartalom


Mi az RDA?
Melyek az RDA stratégiai célkitűzései?
Mely szabványok kapcsolhatók az RDA-hoz?

Kié az RDA?
Ki fejleszti és tartja karban az RDA-t?
Hogyan zajlik az RDA naprakészen tartása?
Hogyan értesülhetek az RDA fejlesztéseiről?
Miért történt a Toolkit 2017. áprilisi „befagyasztása”?
Mi az a 3R Projekt?

Hogyan támogatja az RDA a kapcsolt adatokat?
Mi az az RDA Regiszter (RDA Registry)?
Mi az RDA Reference?
Mi a „kötetlen“ elemkészlet?

Hogyan zajlik az RDA-fordítások kezelése?
Hogyan zajlik a katalogizálási szabályzatok kezelése az RDA-ban?

Hogyan kódoljuk és jelenítsük meg az RDA-adatokat?
Hogy viszonyul az RDA a MARC 21-hez?
Hogyan fog az RDA együttműködni a BIBFRAME-mel?
Hogyan vethetünk fel RDA-val kapcsolatos kérdéseket vagy problémákat?
Hogyan részesülhetek RDA-képzésben?
Miért van szükség előfizetési díjra az RDA Toolkithez való hozzáféréshez?


Mi az RDA?

Az RDA (Resource Description & Access=Forrásleírás és –hozzáférés) adatelemek, iránymutatások, előírások egy csomagja a könyvtári és kulturális örökségi források olyan metaadatainak létrehozására, amelyek a felhasználó-központú kapcsoltadat-alapú alkalmazások fejlesztése érdekében kialakított nemzetközi modellek szerint jól-formáltnak tekinthetők.

Az RDA online közzétételére az RDA Toolkitben kerül sor. Az RDA Toolkit egy integrált, böngésző-alapú, távoli hozzáférésű termék, amely biztosítja a felhasználók számára a katalogizálással kapcsolatos dokumentumok és források gyűjteményének, köztük az RDA-nak, az interaktív használatát. A jelenlegi katalogizálási gyakorlatra az eredeti Toolkit érvényes, a Béta Toolkit fejlesztése 2017 óta zajlik. Az átállási folyamatról a következő linken találhatók részletes információk (angol nyelven): http://rda-rsc.org/node/551.


Melyek az RDA stratégiai célkitűzései?

Az RDA fejlesztése során fő szempont, hogy kielégítse a

 • nemzetközi közösségek
 • kulturális örökségi közösségek és
 • kapcsolt adat közösségek

által támasztott igényeket.

Az RDA iránymutatásai szerint létrehozott metaadatok – a fejlesztői szándék szerint – támogatják a könyvtárakban és egyéb kulturális örökségi gyűjteményekben őrzött források megtalálását (felfedezését) és azonosítását.


Mely szabványok kapcsolhatók az RDA-hoz?

Az RDA az IFLA könyvtári referenciamodellen (LRM) alapul. Első kiadása az LRM előzményeire (FRBR, FRAD, FRSAD) épült.

Az RDA emellett – a British Libraryben megrendezett 2007-es Data Model Meetinget követően – a kapcsolt adatok elvére épül, amelynek alapja a Resource Description Framework (RDF) és a Dublin Core Abstract Model (DCAM).

Az RDA fejlesztését irányító bizottság (RDA Steering. Committee, RSC) egyéb könyvtári szabványosítási szervezetekkel is együttműködik, ilyen az IFLA Bibliográfiai Fogalmi Modell Szabványrevíziós Munkacsoport (IFLA Bibliographic Conceptual Models Review Group), az IFLA ISBD Szabványrevíziós Munkacsoport (IFLA ISBD Review Group), a Kongresszusi Könyvtár Hálózati Fejlesztési és MARC-szabványok Irodája. Az együttműködés célja a döntések kommunikálása és a dokumentumok egymással való megosztása.


Kié az RDA?

Az RDA az RDA szerzőijog-tulajdonosaié:

 • Amerikai Könyvtári Szövetség (American Library Association, ALA);
 • a Könyvtári Szövetségek Kanadai Föderációja (Canadian Federation of Library Associations);
 • Chartered Institute of Library and Information Professionals.

Az RDA megjelentetését az ALA végzi a szerzőijog-tulajdonosok nevében eljárva.


Ki fejleszti és tartja karban az RDA-t?

Az RDA Tanács (RDA Board) képviseletében eljáró, az RDA fejlesztését irányító bizottság (RDA Steering Committee, RSC) felel a tartalom fejlesztéséért. Az RSC hozzájárulása szükséges az RDA revíziójához, konszolidációjához, kiegészítéséhez és bármely egyéb változtatáshoz.

Az RSC és RDA Tanács nemzetközi értelelemben reprezentatív, és megfelelő szakmai támogatással működik.

Az RSC elnöke tagja az RDA Tanácsnak, míg az RDA Tanács elnöke tagja az RSC-nek.


Hogyan zajlik az RDA naprakészen tartása?

Az RDA-ra vonatkozó változtatási javaslatok származhatnak

 • az RSC-tagoktól
 • az RDA regionális szervezeteitől, a régiók képviselőinek közvetítésével
 • RDA-felhasználóktól
 • a regionális szervezeteik, illetve, jóváhagyás esetén, a régióik képviselőinek közvetítésével;
 • az RSC mellett működő, a tágabb felhasználói közösséget képviselő munkatárstól (Wider Community Engagement Officer), amennyiben nincs a javaslattevőt képviselő regionális szervezet;
 • az RSC által felállított munkacsoportoktól, az RSC elnöke közvetítésével.
 • Az RSC háromféle javaslattételt vesz figyelembe: indítványokat, vitairatokat és gyors helyesbítéseket. Az RSC-hez minden dokumentumot angol nyelven kell benyújtani.

  A javaslattétel formai folyamatiról az alábbi működési dokumentumokban található bővebb információ:


  Hogyan értesülhetek az RDA fejlesztéseiről?

  Az RDA-t rendszeresen frissítik és felülvizsgálják.

  Az RSC rendszeresen tesz bejelentéseket az RDA-ról a szervezet „News and announcements” oldalán.

  Az RSC a weboldala Documents aloldalán közzéteszi az RDA fejlesztésére irányuló formális javaslatokat, a viták eredményeit és az elfogadott RDA-változtatásokat.

  Az ALA Digital Reference rendszeresen tesz közzé bejelentéseket az RDA Toolkitról és az RDA-ról az RDA Toolkit News & Information aloldalán.

  A változások követése és az előírások korábbi változataihoz való hozzáférés az RDA Toolkit Revíziótörténet (Revision History) oldalán lehetséges. Ennek két komponense van: Megjelenési Értesítések (Release Notes) és az Előírásarchívum (Instruction Archive). A Toolkit a tervek szerint külön Revíziótörténetet fog fenntartani az RDA minden nyelvi verziója számára.

  Az RDA Registry blogra az RDA fejlesztői csapat (RDA Development Team) tesz fel műszaki megközelítésű bejegyzéseket az RDA-szótárakkal (RDA Vocabularies) kapcsolatban.


  Miért történt a Toolkit 2017. áprilisi „befagyasztása”?

  A 2017. áprilisi volt az angol eredeti szöveg és a Toolkit rendszer utolsó frissítése. A szöveg befagyasztása egy stabil alapot teremtett az RDA Toolkit újrastrukturálását és újratervezését célzó (3R) projekt számára, amelynek része a tartalom megváltoztatása az IFLA LRM modellhez való igazodás érdekében. A projekt eredményei a Toolkit béta változatán tekinthetők meg. 2020. december 15-éig a befagyasztott Toolkit marad a hivatalos verzió, azután a mostani béta lesz az RDA hivatalos változata. A befagyasztott, de továbbra is interaktívan használható eredeti Toolkit valamikor 2022-ig lesz elérhető, hogy addig is támogassa a tájékozódást és oktatást, amíg a katalogizáló központok elkezdik az új Toolkitet használni. További információk olvashatók az átállásról a Toolkit blogon.


  Mi az a 3R Projekt?

  Az RDA Toolkit újrastrukturálását és újratervezését célzó (RDA Toolkit Restructure and Redesign , 3R) projekt az RDA Toolkit szerkezetének és tartalmának néhány szükséges és kívánatos fejlesztését tartalmazza, beleértve egy standard dokumentummodell implementálását a tartalomkezelésre, az RDA integrációját az IFLA könyvtári referencia modellel (IFLA LRM), illetve a rendszer bővítését perszonalizációs funkciókkal.

  Az RDA Toolkit blogon belül a 3R Project aloldal tartalmaz folyamatosan frissített információkat.

  A projektről további tájékoztatás található a „3R Project: Update from 2016 Frankfurt Meeting” és az „Implementation of the LRM in RDA” oldalakon.

  A 3R Projekttel kapcsolatban felmerülő gyakori kérdésekre itt találhatók válaszok (angol nyelven): http://rda-rsc.org/node/551.


  Hogyan támogatja az RDA a kapcsolt adatokat?

  Az RDA Entitások, -elemek és szótárkódolási sémák az RDA Regiszterben RDF-ben, a kapcsolt adatok és a szemantikus web szintaxisában reprezentálódnak. Az entitás- és elemadatok RDF-elemkészleteket alkotnak. A szótáradatokat a SKOS (Simple Knowledge Organization System) szerint létrehozott RDF-értékszótárak tartalmazzák. Az elemkészletek és értékszótárak tartalmazzák az ún. RDA Reference adatait, és közösen RDA Szótáraknak hívjuk őket.

  Az RDA Regiszter olyan elem- és jelölőkészletet (korlátozás nélküli tulajdonságok) is tartalmaz, amely nem határoz meg RDA Entitásokat. Ez az olyan kapcsoltadat-alapú alkalmazások miatt fontos, amelyek nem kompatibilisek az (RDA alapjának tekintendő) IFLA LRM fogalmi modellel.


  Mi az az RDA Regiszter (RDA Registry)?

  Az RDA Regiszter (RDA Registry) az RDA Entitásokat, -elemeket, valamint az RDA-elemkészletek és -értékszótárak kontrollált terminológiáit reprezentáló kapcsoltadat-szótárakat tartalmazza RDF-ben.


  Mi az RDA Reference?

  Az RDA Reference az RDA Entitások, -elemek, valamint a kontrollált adatértékekre vonatkozó szótárkódolási sémák címkéit, definícióit és hatókörleírásait tartalmazza.

  Az RDA Reference adatait folyamatosan naprakészen tartják és publikálják a GitHubon keresztül a Toolkit-megjelenésekkel összhangban. További információk (angol nyelven): RDA Reference: Data flow and maintenance.


  Mi a „kötetlen“ elemkészlet?

  Az RDA Regiszterben találunk egy „kötetlen” elemkészletet. Egy kötetlen elem tágabb jelentéssel bír, mint a hozzá kapcsolódó Toolkit-es elemkészlet. A kötetlen elem nem tesz különbséget a Mű, Kifejezési Forma, Megjelenési Forma és Példány forrás-típusú entitások, illetve az Ágens, Kollektív Ágens, Személy, Testület és Család ágens-típusú entitások közt.

  A kötetlen elemek eszközt szolgáltatnak ahhoz, hogy a jól formált RDA-alapú metaadatleírás-halmazok képesek legyenek együttműködni olyan metaadatokkal, amelyeket az IFLA Könyvtári Referenciamodelltől eltérő adatmodell alapján implementáltak. Ez magában foglalja az RDA-kombatibilis adatok RDA-val nem kompatibilis adatokká való átalakításának
  a lehetőségét. Az RDA Regiszter több gépileg futtatható megfeleltetést tartalmaz az ilyen típusú adatátalakítások támogatására. Ezek a megfeleltetések egyirányúak, az RDA-alapú adatokról a nem-RDA-alapúakra való átalakítást célozzák, és nem alkalmazhatók nem-RDA-alapú metaadat-állítások RDA-alapúra való átalakítására. Céljuk, hogy az RDA-alapú metaadatokat exportálni lehessen oly módon, hogy azután egy nem-RDA-alapú alkalmazási környezetben is felhasználhatók legyenek.

  A kötetlen elemek halmaza nem integráns része az RDA-nak, alkalmazásuk nem eredményez RDA-kompatibilis metaadat-állításokat.


  Hogyan zajlik az RDA-fordítások kezelése?

  Jóllehet az angol az RDA eredeti nyelve, az RSC, az RDA Tanács és a szerzőijog-tulajdonosok erősen elkötelezettek a szabvány nemzetközivé válása mellett.

  A szerzőijog-tulajdonosok készek az együttműködésre az érdekelt felekkel az RDA további nyelvekre való lefordítása érdekében. A fordításnak két egymástól eltérő megközelítése létezik:

  • Teljes fordítás, amelynek tartalma: RDA Reference-adatok és előírások, amelyeket az RDA Toolkitben és az RDA Regiszterben is közzétesznek
  • Részleges fordítás, amelynek tartalma: RDA Reference-adatok, amelyeket csak az RDA Regiszterben tesznek közzé.

  2020 januárjában az alábbi teljes fordítások zajlanak:

  • arab
  • finn
  • francia
  • katalán
  • magyar
  • német
  • norvég
  • olasz
  • spanyol

  Az RDA Reference-adatok (részleges fordítások) célnyelvei:

  • dán
  • észt
  • görög
  • holland
  • svéd

  A fordításoknak meg kell felelniük az RDA és az RDA Toolkit fordítására vonatkozó szabályzatnak (Translation Policy for RDA and RDA Toolkit).

  Az RDA fordításáról James Hennelly (az ALA Digital Reference igazgatója) tud adni további felvilágosítást.


  Hogyan zajlik a katalogizálási szabályzatok kezelése az RDA-ban?

  A katalogizálási szabályzatok az RDA nyújtotta opciókról való közösség-alapú döntések, amelyeket az RDA Toolkitben publikálnak és az előnézeti panelen keresztül összekapcsolják az RDA iránymutatásaival és előírásaival. A legtöbb katalogizálási szabályzatot nemzeti könyvtárak, szakmai szervezetek és/vagy közösségek hozzák létre, amelyeknek jogszabályi kötelessége, hogy a szabályzatokhoz szabad hozzáférést biztosítsanak. A Toolkiten erre lehetőségük is van a dokumentumok elérhetővé tételével a Szabályzatok (Policies) fülön keresztül. A katalogizálási szabályzatok – az előállítók döntése függvényében – a Toolkit fizetési falán kívül (azaz térítésmentesen) is elérhetővé tehetők.

  A katalogizálási szabályzatokról James Hennelly (az ALA Digital Reference igazgatója) tud adni további felvilágosítást.


  Hogyan kódoljuk és jelenítsük meg az RDA-adatokat?

  Az RDA-adatok bármely olyan formátumban kódolhatók, amely megőrzi az RDA Entitások és -elemek integritását.

  Az RDA több adatbázis-szintű átültetési forgatókönyvet is támogat. Lásd a vonatkozó részt a Toolkit béta kiadásának Útmutató (Guidance) fejezetén belül.

  Az RDA Regiszter (RDA Registry) tartalmazza azokat a szótárakat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az RDA-adatokat a szemantikus webes alkalmazások számára kapcsolt adatokként kódolni tudjuk.

  Az RDA-adatok speciális alkalmazásokban, így például a megjelenítés érdekében való felhasználása kívül esik az RDA szabályozási hatókörén, mindamellett a fejlesztői szándék szerint az RDA-adatoknak az egyes alkalmazások és felhasználói közösségek által támasztott igények széles körének kell megfelelnie.


  Hogy viszonyul az RDA a MARC 21-hez?

  A MARC 21 az RDA-adatok kódolásának egy szokványos módja.

  A RSC szabályozott módon együttműködik a Kongresszusi Könyvtár Hálózati Fejlesztési és MARC-szabványok Irodájával, amely a MARC 21 karbantartásáért és fejlesztéséért felel.

  Az RDA Toolkitben megtalálhatók az RDA-elemek és MARC 21 authority és bibliográfiai kódolások közötti megfeleltetések, amelyek fellelhetők az egyes elemekhez tartozó elemhivatkozás (Element Reference) szakaszban.

  Az RDA-alapú katalogizálás teljes rekordpéldái MARC 21-ben kódolt RDA-adatokat is tartalmaznak.

  Az RDA-t UNIMARC formátumban és nem-MARC-alapú formátumokban is kódolják.

  Az RSC tervezi egy olyan tágabb megfeleltetési megoldás kidolgozását, amelynek segítségével az RDA egyéb (például kódolási) szabványokkal való megfeleltetése könnyen kivitelezhetővé és karbantarthatóvá válhat.


  Hogyan fog az RDA együttműködni a BIBFRAME-mel?

  A két közösség vezetői az ALA 2019-es, Washingtonban tartott éves konferenciáján megbeszélést kezdeményeztek az RDA és BIBFRAME közötti kapcsolat és interoperabilitás kérdéséről.


  Hogyan vethetünk fel RDA-val kapcsolatos kérdéseket vagy problémákat?

  Számos olyan levelezőlista létezik szerte a világon, ahol az RDA-val kapcsolatos kérdéseket a fejlesztői közösség tagjai válaszolják meg. Köztük is elsőként említendő az RDA-L, amely egy nem moderált lista. Az időkorlát miatt az RSC nem ad hivatalos választ az ezeken a listákon felmerülő kérdésekre.

  Az RSC-vel való hivatalos kommunikációs kapcsolattartás a regionális képviselőkön, illetve –ilyen hiányában – a tágabb felhasználói közösséget képviselő munkatárson (Wider Community Engagement Officer) keresztül valósul meg.

  Az RDA Toolkit blogján található egy a visszajelzést szolgáló űrlap (feedback form), illetve magában a béta Toolkitben is van lehetőség a megjegyzésekre az egyes oldalak jobb felső sarkában található menüponton keresztül.

  Az RDA Toolkit ügyféltámogatásáról és technikai szupportjáról, beleértve az árakra, az előfizetésre, az előfizetés megújítására, a fordításokra és engedélyekre vonatkozó kérdéseket, az rdatoolkit@ala.org címre küldött e-mailen keresztül lehet további tájékoztatást kérni.

  Az RDA Regiszterről és a kapcsoltadat-alkalmazásokról a Registry home page oldalon található kontaktszemélyeknek küldött e-mailen keresztül lehet további tájékoztatást kérni.


  Hogyan részesülhetek RDA-képzésben?

  Az RDA Toolkit ingyenes próverziója hozzáférhető.

  Elérhetők ugyancsak az RDA-alapú katalogizálás teljes rekordpéldái, amelyek között van tisztán RDA-elemeket használó, MARC 21-kódolású és RDA-kapcsoltadat. A Toolkit weboldalán további oktatási források is találhatók.

  A RIMMF (RDA in Many Metadata Formats) egy ingyenesen elérhető alkalmazás RDA-adatok létrehozására, amelyek azután eltérő kódolásokba exportálhatók. A rendszer egyaránt használható az RDA-kapcsoltadatokról szóló képzésekhez, illetve kisebb feldolgozási projektek esetében.

  Az RDA-képzés különböző formái érhetők el online: léteznek regionális, országos szintű vagy egy speciális szakterületre fókuszáló képzések. A szakmai szervezetek gyakran tartanak webinárokat vagy személyes találkozókra épülő, az alapok elsajátítását célzó workshopokat, avagy a tudás naprakészen tartását és az ismeretek felfrissítését célzó alkalmakat, amelyeket gyakorta publikálnak is az RDA-L oldalon.

  Az RSC weboldalán megtalálhatók a fejlesztést vezetők által készített prezentációk linkjei. További előadások találhatók az RDA YouTube csatornán.

  Mindehhez hozzájönnek az RDA különböző aspektusait tárgyaló nyomtatott kiadványok, mint amilyen az Introducing RDA: A Guide to the Basics és az RDA Essentials. További címek találhatók az ALA online kereskedelmi portálján.


  Miért van szükség előfizetési díjra az RDA Toolkithez való hozzáféréshez?

  Az előfizetési díj fedi az RDA Toolkit fejlesztésének és előállításának költségeit.

  Az RDA Tanács és az RSC tagjai által ráfordított munkaórák díját a tagok munkaadói állják, így ez a költség nem hárul az előfizetőkre.

  Az RDA Reference-adatokat tartalmazó RDA Szótárak nyílt licenc alatt, ingyenesen elérhetők a kapcsoltadat-alkalmazások számára létrehozott RDA Regiszterben.

  Az RDA Toolkitről, beleértve az előfizetést és a rendszerkövetelményeket, az RDA Toolkit gyakran feltett kérdések (FAQ) oldalán lehet további információt találni. Az ott fel nem tett kérdéseket illetően az rdatoolkit@ala.org címre küldött e-mailen keresztül lehet további tájékoztatást kérni.

  Frissítve: 2020. július 21.